صفحه اصلی > حوزه مدیریت > مدیرت خدمات پرستاری 

نام و نام خانوادگی: یاسر خوانچه مهر

سمت اجرایی:

مدیر خدمات پرستاری مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص)

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد پرستاری،مراقبت های ویژه

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی از سال 96 تا کنون

سوابق:

v     مدیر خدمات پرستاری مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) از مهرماه 96 تا کنون

v     مدرس رشته های گروه  اتاق، هوشبری و فوریتها از سال 95 تا کنون

v     پرستار اتاق عمل96-91

v     پرستار فوریتها 91-89

v     عضو گروه آموزش بیمارستان 96-95

v     مدرس رشته بهیاری 91-90

v     پرستار بهداری اداره کل زندان های بندرعباس93-89

 

مقالات پژوهشی:

1)      Comparison of green tea and chlorhexidine mouthwash effeets on bacterial colonies of throat caltures of the patient in ICU-2015

2)      Evalution of the effect of green tea and chlorhexidine mouthwash on oral health and hygiene of individuals admitted to the intensive care unit -2015

3)      بررسی میزان به کار گیری اصول کنترل عفونت توسط کارکنان و دانشجویان اتاق های عمل بیمارستان آموزشی درمانی شهید محمدی -1395