صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بهداشت محیط 

نام واحد: بهداشت محیط

نام مسئول واحد: مریم انصاری

شماره تماس داخلی:2349

خدمات قابل ارائه:نظارت بر مدیریت پسماند، بهداشت محیط،